Poradnik Ex

Poradnik Ex z dziedziny przeciwwybuchowości

W związku z wieloletnim doświadczeniem w zakresie sprzedaży opraw i osprzętu przeciwwybuchowego postanowiliśmy przedstawić w naszym Poradniku przeciwwybuchowym Ex odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania.

Poniżej przedstawiamy możliwie najpełniejsze odpowiedzi na Państwa wątpliwości w najprostszej formie. Uzupełnione o podstawowe informacje z zakresu dziedziny przeciwwybuchowości porady będą służyły pomocą w razie potrzeby.

 

Do której strefy należy zaklasyfikować pomieszczenie i kto o tym decyduje?

Jest to jedno z najczęściej pojawiających się pytań.
Klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem została zdefiniowana w Załączniku nr I do dyrektywy 1999/92/WE ATEX137 z dnia 16.12.1999 „O minimalnych wymaganiach zwiększających bezpieczeństwo i ochronę zdrowia pracowników potencjalnie narażonych przy pracy w obszarach z atmosferą wybuchową”. Przestrzenie, w których występuje zagrożenie wybuchem zostały podzielone na strefy zagrożenia. Oznaczenie strefy zagrożenia informuje nas zarówno o rodzaju zagrożenia, jak i jego intensywności. Dyrektywa ATEX dzieli wszystkie urządzenia przeznaczone dla stref Ex na dwie zasadnicze grupy: strefę I i II.

Za zaklasyfikowanie przestrzeni do odpowiedniej strefy najczęściej odpowiada strażak Państwowej Straży Pożarnej. Wiedzę taką powinien również posiadać inwestor lub projektant obiektu budowlanego a także osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo BHP na stanowisku pracy.

Klasyfikacja stref zagrożonych wybuchem

Rodzaj zagrożenia Opis zagrożenia Oznaczenie strefy Występowanie atmosfery wybuchowej
G – Pomieszczenia, w których występują gazy (Gas) Gazy, ciecze i ich opary 0 Ciągłe, zagrożenie utrzymuje się przez długi czas
1 Sporadyczne, zagrożenie może się pojawić w normalnych warunkach
2 Rzadkie, nie występuje w warunkach normalnej pracy, jeżeli wystąpi, to przez krótki okres
D – Pomieszczenia, w których występują pyły (Dust) Palne pyły 20 Ciągłe, zagrożenie utrzymuje się przez długi czas
21 Sporadyczne, zagrożenie może się pojawić w normalnych warunkach
22 Rzadkie, nie występuje w warunkach normalnej pracy, jeżeli wystąpi, to przez krótki okres

 Grupy urządzeń przeciwwybuchowych

Grupa Opis grupy Podgrupa Opis podgrupy
I Urządzenia przeznaczone do pracy w podziemiach kopalnianych, naziemnych częściach kopalń zagrożonych wybuchem brak Zagrożenie wybuchem metanu, lub pyłu węglowego
II Urządzenia przeznaczone do pracy na powierzchni w obszarach zagrożonych wybuchem gazów, par, mgieł lub pyłów A Grupa propanowa (np. aceton, alkohol metylowy, alkohol etylowy)
B* Grupa etylenowa (np. etylen, siarkowodór)
C** Grupa wodorowa (np. acetylen, wodór hydrazyna}

*   urządzenie z podgrupy B spełnia wymogi podgrup A i B

** urządzenie z podgrupy C spełnia wymogi podgrup A, B i C

 

Klasy temperatur

Często bywają mylone z temperaturą otoczenia w jakiej może działać oprawa, jednak nie o to chodzi. Klasa ta podaje do jakiej temperatury może się nagrzać powierzchnia oprawy, aby nie doszło do zapłonu substancji (gazu, pyłu cieczy) w danym pomieszczeniu. Urządzenia spełniające klasę T6 automatycznie zawierają w sobie wszystkie poprzednie. Powód? Jeśli oprawa maksymalnie nagrzewa się do 85 st. C, to automatycznie nie nagrzeje się do 100, 135, 200 itd.

Klasatemperatur Maksymalnatemperatura powierzchni [°C] Temperaturazapłonu gazu [°C]
T1 450 >450
T2 300 300÷450
T3 200 200÷300
T4 135 135÷200
T5 100 100÷135
T6 85 85÷100

Przykładowe oznaczenie

ATEX-example.svg

1 Oznaczenie CE
2 Numer identyfikacyjny jednostki certyfikującej
3 Symbol wykonania przeciwwybuchowego
4 Grupa wybuchowości
5 Kategoria urządzenia
6 Rodzaj ochrony przeciwwybuchowej
7 Podgrupa wybuchowości
8 Klasa temperatur

 

Podsumowanie

Mamy nadzieję, że w świetle powyższych informacji Państwa pytania zostały wyjaśnione.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z naszym działem handlowym, gdzie zawsze służymy pomocą.

linki dodatkowe:
https://pl.wikipedia.org/wiki/ATEX